Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan en op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken, als dit  door leverancier schriftelijk, per e-mail is vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Martellipasta.nl.
1.4 Martellipasta.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Martellipasta.nl komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@martellipasta.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat en niet beschadigd is. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 10% van faktuurwaarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper.

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Martellipasta.nl zijn in Euro's en inclusief 6% BTW, maar exclusief verzendkosten. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.

3.3 Getoonde pakken op de site zijn 500 grs. verpakkingen, mochten deze verpakkingen niet voorradig zijn, dan kan het zijn dan 1 kg. pakken worden geleverd van een bepaald type pasta (1 kg pakken voor 2 pakken bestelde 500 grs.)
3.4 Producten blijven eigendom van Martellipasta.nl tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

3.5. Martellipasta.nl heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Opdrachtgever zal hier, indien dit voor hem nadelig uitvalt, over worden ingelicht en heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 4. Betaling
4.1 Bij bestellingen via Martellipasta.nl kan op de volgende wijze worden betaald: - Contante betaling (afhalen, bezorgen door Martellipasta.nl tegen afgesproken tarief) - Ideal betaling (bezorging), bankoverschrijving.
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, deze bedragen met bezorging door PostNL via MyParcel: € 5,75. Vanaf een orderbedrag van € 37,50 vervallen de verzendkosten. 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden na ontvangst van de betaling, zo snel mogelijk afgeleverd.

5.2 De op de website en op de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als termijn. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

5.3 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te streven. 
5.4 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.

5.5 Levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven adres. 

5.6 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten te laten plaatsvinden. Eventuele extra kosten hiervan komen voor rekening van leverancier. 

Artikel 6. Retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gestuurd/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen na ontvangst, alleen als het geretourneerde productonbeschadigd en ongeopend geretourneerd ontvangen zijn.
6.3 Retournering is alleen mogelijk met een orginele factuur.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten: Herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde product of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Martellipasta.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Martellipasta.nl 
7.4 Als Martellipasta.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:

- De gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken;
- Als de slijtage van dat product (verpakking) als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als beschadigingen zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

- De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de naleving van de overeenkomst zal -behoudens eigen opzet en schuld- in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (excl. BTW).

- Leverancier aanvaardt- behoudens eigen opzet en schuld- geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming.

 

Artikel 8. Reclames

8.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in de hoeveelheid geleverde goederen danwel beschadigingen hieraan direct, binnen 7 dagen na aflevering van de goederen te reclameren. Reclameren kan middels:

8.1.1. Een e-mail aan info@martellipasta.nl

8.2 Leverancier is gehouden zo snel mogelijk de reclame op juistheid te onderzoeken en binnen redelijke termijn op de reclame te reageren.

8.3 Gebreken met betrekking tot een deel van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van het geheel.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten, evenals de uitvoering daarvan, is het Nederlandse recht van toepassing. 

 

Martellipasta.nl is onderdeel van Eventi Italiani, Kvk 37103762.

Categorie├źn
Snel zoeken
Wij accepteren